J-4205/N325AX at KSAV

ATAC 2-seater J-4095/N325AX on the ramp at Savannah/Hilton Head International Airport (KSAV), Georgia, USA, 01Aug2020

© Dohwan Kim, 2022