J-4021

J-4021 at RIAT 2005, Fairford, England
© Steve Screech 2012

J-4021