J-4003

J-4003 at Payerne, autumn 2003.
© David Guignard, 2013